Årsmöte 7 december kl 17.45 !

Beroendevårdens framtid

Årsmöte

Datum:                
2021-12-07

Tid och plats:        
Onsdag den 7 December kl 17.45
Sällskapet Länkarna,  Vårväderstorget 5

1    Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängden består av föreningens medlemmar

2   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3   Val av protokolljusterare och rösträknare.

4   Fråga om möte utlysts på rätt sätt.

6   a/ Styrelsens verksamhetsberättelse senaste år.

      b/ Styrelsens förvaltningsberättelse för senaste året.

8    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9   Fastställande av medlemsavgift.

10   Val av styrelseledamöter och suppleanter

11   Val av revisor och revisorssuppleant

12   Val av ledamot i valberedning)

Anmälda ärenden
Inga anmälda ärenden har inkommit

Hela kallelsen samt stadgar hittar du här ››

Beroendevårdens Framtid

Vi är en ideell förening vars syfte är att värna och utveckla beroendevården genom att sprida kunskap och opinion.
Vi håller föreläsningar, lyfter ämnen som för vården framåt, uppåt och försöker skapa debatt genom artiklar i dagspress och facktidningar.

Vi har valt att heta Beroendevårdens Framtid då vi befarar att väl fungerande behandlingar är på väg att försvinna. 

Kraftiga ekonomiska neddragningar har gjorts inom beroendevården och de pengar som skjutits till har hamnat inom administration och byråkrati.

Dessutom har behandlingsmålen förändrats – inom alkoholvården börjar allt fler ägna sig åt att försöka lära alkoholberoende att dricka socialt och inom narkomanvården anser man att det inte går att sluta knarka utan ägnar sig åt substitution behandling.
Det finns heller ingen avgiftning för opioidberoende – trots att många vill sluta!

Vi menar att det finns bra behandlingar som fungerar och som syftar till alkohol och drogfrihet. Detta är en förutsättning för att kunna bli frisk och få ett bra liv!
Vi som startade föreningen har lång erfarenhet av behandlingsarbete.

Vill du vara med och stötta vår förening kan du bli medlem.

Vi är en icke vinstdrivande förening, ingen av styrelsemedlemmarna lyfter något arvode, din medlemsavgift går till kostnader i samband med föreläsningar.